Blog

Procesowe zabezpieczenie – poprzez nakazanie przez sąd dalszego zatrudniania zwolnionego pracownika. Czy możliwe?

Napisane: sierpień 28, 2018 przez koczur

Szykują się zmiany w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, a w tym w Kodeksie Postępowania Cywilnego w odniesieniu do spraw z zakresu prawa pracy. Wprawdzie prace nie są na zaawansowanym etapie, bowiem dopiero trwa opiniowanie projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych […]

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych jako zawiniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Napisane: styczeń 16, 2018 przez koczur

W praktyce często zastanawiamy się co to znaczy ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Nurtujące jest pytanie kiedy możemy stwierdzić, że pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych i w związku z tym w pełni uzasadnione jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p.., a w jakich […]

Kontrakt menadżerski- kilka ważnych uwag

Napisane: listopad 6, 2017 przez koczur

Poniżej przedstawiam omówienie kontraktu menadżerskiego, który jest specyficzną formą zatrudnienia, jednak jak pokazuje praktyka oraz to co można znaleźć w literaturze przedmiotu a także w orzecznictwie sądów, bardzo często stosowaną, jak się wydaje ze względu na pewnego rodzaju swobodę co do ukształtowania tego stosunku prawnego. W rzeczywistości można się spotkać z różnym nazewnictwem, m.in. umowa […]

Różnice między mobbingiem a dyskryminacją.

Napisane: październik 12, 2017 przez koczur

Kodeks pracy w art. 18 3a zawiera regulacje dotyczące dyskryminacji. Katalog w nim zawarty należy traktować według najnowszego wyroku SN jako otwarty, jednak jego uzupełnienie polegać może wyłącznie na rozszerzeniu o inne cechy osobiste o społecznie doniosłym znaczeniu. Jako przykład takiego rozszerzenia można wskazań np. „nosicielstwo wirusa HIV, a nawet wygląd, jeżeli w określonych okolicznościach […]

Zwolnienia grupowe – wybrane orzeczenia

Napisane: październik 2, 2017 przez koczur

Poniżej przedstawiam wybrane, w mojej ocenie istotne orzeczenia Sądu Najwyższego z zakresu ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, tzw. zwolnienia grupowe. Wyrok z dnia 14 grudnia 2016 r., II PK 281/15. Przyczynami niedotyczącymi pracownika są wszystkie okoliczności niezwiązane z jego cechami psychofizycznymi […]

Zwrot zasiłku macierzyńskiego do ZUS-u przez zatrudnionego na podstawie umowy o pracę członka zarządu spółki z o.o.

Napisane: wrzesień 20, 2017 przez koczur

ZUS najpierw przyznał zasiłek macierzyński a później go odebrał – czy taka sytuacja jest możliwa? Okazuje się, że tak. Kilka dni temu, bo 14 września 2017 r., zapadł niezwykle istotny wyrok Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. akt III UK 190/16, dotyczący możliwości pobierania zasiłku chorobowego przez osobę, która założyła spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a […]

Zmiany w ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Napisane: wrzesień 15, 2017 przez koczur

Z dniem 4 września 2017 r. weszły w życie zmiany ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Nowelizacje miały na celu rozszerzenie ochrony roszczeń pracowników, którzy w sytuacji niewypłacalności pracodawcy zostali pozbawieni zatrudnienia i świadczeń z tym związanych oraz przyspieszenie udzielania im pomocy finansowej w […]

Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Napisane: wrzesień 4, 2017 przez koczur

Praca tymczasowa (zwana leasingiem pracowniczym) to elastyczna forma zatrudnienia, w którą zaangażowane są trzy podmioty: pracownik, agencja pracy tymczasowej, oraz klient agencji, tzw. pracodawca użytkownik. Z prawnego punktu widzenia, podmiotem zatrudniającym pracownika jest agencja pracy tymczasowej, jednak praca jest faktycznie wykonywana na rzecz klienta agencji, czyli pracodawcę użytkownika. Dzieje się tak, ponieważ agencja podpisuje umowę […]

Członek Galexy International