Specjalizacja

Prawo pracy

W zakresie prawa pracy Kancelaria podejmuje problematykę spraw z zakresu indywidualnego prawa pracy oraz zbiorowych stosunków zatrudnienia, zarówno w zakresie polskiego, jak też europejskiego prawa pracy. Kancelaria doradza pracodawcom w przyjęciu najlepszych rozwiązań w zakresie zatrudniania personelu. Prowadzi analizę obowiązujących wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy oraz doradza w wyborze formy zatrudnienia pracowników. Na zlecenie klientów Kancelaria sporządza opinie prawne dotyczące określonych problemów.

Kancelaria uczestniczy w charakterze doradczym i eksperckim w dialogu społecznym. Uczestniczy w negocjacjach układowych, doradza w prowadzeniu rozmów przy sporach zbiorowych. W sferze indywidualnego stosunku pracy kancelaria posiada bogate doświadczenie w sporach sądowych stron stosunku pracy. Prowadzi sprawy dotyczące rozwiązania stosunku pracy, roszczeń płacowych pracowników (m.in. spory o zapłatę z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, spory o odszkodowania, o odprawy z tytułu zwolnień grupowych)

Prawo ubezpieczeń społecznych

W zakresie prawa ubezpieczeń społecznych Kancelaria doradza swoim klientom w zakresie poprawności zatrudniania pracowników w ramach Wspólnoty Europejskiej na płaszczyźnie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym. Kancelaria prowadzi również sprawy sądowe oraz administracyjne w sprawach z organami ubezpieczeniowymi o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia, wysokość należnych składek prawidłowość naliczania składek oraz wysokość świadczeń.

Prawo gospodarcze

W zakresie prawa gospodarczego Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących organów spółek kapitałowych. Kancelaria doradza w zakresie optymalizacji podstaw zatrudnienia członków kadry menedżerskiej, wskazując swoim klientom mocne i słabe strony koncepcji funkcjonowania zarządu w spółce.

Kancelaria pomaga swoim klientom w zakładaniu nowych podmiotów gospodarczych, jak również prowadzi bieżącą obsługę prawną spółek funkcjonujących w obrocie gospodarczym. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze funkcjonujących na rynku spółek działających w branży usług zdrowotnych, informatycznych, przewozowych i budowlanych.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa w zakresie prawa zamówień publicznych. Kancelaria wspiera wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia, oferując także przygotowanie i popieranie środków ochrony prawnej przewidzianych w prawie zamówień publicznych.

Sukcesja majątkowa

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria przygotowuje i obsługuje procesy sukcesji majątkowej, zarówno w kręgu rodziny jak i w kręgu biznesowym. Odpowiednie zaplanowanie procesu sukcesji i jego realizacja – mi.in. ze względu na skomplikowane zagadnienie udziałów w spółkach kapitałowych – może okazać się kluczowym czynnikiem dla zapewnienia stabilnego rozwoju, bez konieczności ponoszenia ryzyka.

Zagadnienie spadkobrania, choć uregulowane kompleksowo, posiada charakter uniwersalny. Prawo nie może bowiem każdorazowo uwzględniać prywatnej sytuacji spadkodawcy, nie może odnosić się do sympatii ani marzeń czy indywidualnych relacji w rodzinie lub w biznesie. Omówienie wraz z klientem i analiza jego indywidualnej sytuacji, potrzeb i życzeń jest pierwszym krokiem w budowaniu kompleksowego planu sukcesji majątkowej nierozłącznie związanego z planowaniem spadkowym.

Członek Galexy International