Publications

Books

Dialog społeczny - Prawo pracowników do informacji i konsultacji, współautorstwo z P. Korus, Wyd.  Universitas, Kraków 2003;
roszcz Roszczenia ze stosunku pracy członka zarządu spółki kapitałowej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005
roszcz Prawnopracowniczy status członka zarządu spółki kapitałowej w kontekście dwoistości norm prawa pracy i prawa handlowego, Wyd. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2015, ss. 214
 Aksjologia odpowiedzialności materialnej pracownika, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016.

Articles in specialised journals

Specyficzność norm polskiego i wspólnotowego prawa pracy (Specificity of Polish and Community norms on labour law)

Studies on Labour Law and Social Policy 2001/2002;

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2001, II UKN 425/00 (Gloss to the Supreme Court judgment of 21 June 2011)

co-authorship with A.M. Świątkowski, Palestra 2003, no. 9 – 10;

“Good Governance”, Biała Księga z 25 lipca 2001 r. – Postulaty Unijne i Reakcja Społeczna,
(‘Good Governance’, White Paper of 25 July 2001 – EU Demands and Social Response)

co-authorship with N. Gach – Violleau, European Union in the Time of Reforms, collective work, Toruń, 2004;

Zakres przedmiotowy pojęcia przestępstwo w art. 52 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy (Objective scope of the notion of offence in Art. 52 § 1 (2) of the Labour Law)

Studies on Labour Law and Social Policy 2004;

Roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy (Claims for the establishment of employment relationship)

Studies on Labour Law and Social Policy 2004;

Legitymacja odwołanych członków zarządu spółki kapitałowej do podważenia uchwały
o odwołaniu z pełnionej funkcji (Capacity to act in legal proceedings of dismissed members of the capital company management board to challenge the resolution on the dismissal from the occupied post),

Przegląd Prawa Handlowego 2004, no. 11;

Czy konieczne są zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych? (Is it necessary to amend the Act on Employment of Temporary Workers?)

co-authorship with D. Dörre – Nowak, Monitor Prawa Pracy 2005; no. 1;

Wysokość odszkodowania za szkodę wyrządzoną spółce kapitałowej przez członka zarządu,
(The amount of compensation for damage incurred by a capital company caused by a member of the management board)

Monitor Prawniczy 2005, no. 8;

Skutki zawarcia umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej z naruszeniem
zasad reprezentacji spółki (Effects of entering into an employment contract with a member of the management board of a capital company in violation of the company’s representation norms)

Przegląd Prawa Handlowego 2005, no. 7;

Otwarty dostęp do Sądu (Open access to Courts)

Rzeczpospolita of 8 February 2005, no. 7021;

Specyfika podporządkowania członków organów spółki kapitałowej (Specificity of subordination of members of capital company authorities)

Studies on Labour Law and Social Policy 2005.

Umowa o pracę zawarta z członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
– glosa do wyroku SN z 15.06.2005 r. (II PK 276/04;
(Employment contract concluded with a member of a limited liability company – gloss to the judgment SN of 15.05.2005)

Gloss. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 2006 no. 4;

Założenia ramowe procedur informowania i konsultacji pracowników w prawie wspólnotowym (Framework assumptions on the procedure for informing and consulting employees in the Community law)

Perspectives on the development of employees’ participation in Poland in terms of EU, collective work, Łódź 2007;

Nierówny zakres uprawnień odwołanych członków zarządu spółki kapitałowej (Uneven scope of powers of dismissed members of the capital company management board)

Paper submitted for publication in Conference Materials of 7th International Scientific Conference of the Krakow University; Kraków 28 – 29 May 2007.

Charakter prawny urlopu udzielanego pracownikowi na przygotowanie do egzaminu
radcowskiego (Legal character of leave granted to an employee to prepare for the legal advisor’s exam)

co-authorship with J. Czerniak-Swędzioł, Studies on Labour Law and Social Policy 2007;

Zakres przedmiotowy odpowiedzialności członka korpusu służby cywilnej za naruszenie
obowiązków służbowych (Objective scope of liability of civil service member for professional misconduct)

Państwo i społeczeństwo rok IX, 2009 nr 3, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University 2009.

Od likwidacji stanowiska do likwidacji jednostki jako przyczyny rozwiązania stosunku
pracy – kontrowersje i wątpliwości (From the elimination of a job position to the termination of employment relationship – controversy and doubts)

co-authorship with J. Czeniak – Śwędzioł, Studies on Labour Law and Social Policy 2011

Moc wiążąca uchwał organów spółek kapitałowych wobec osób trzecich (Binding effect of resolutions of capital company authorities against third parties)

co-authorship with R. Flejszar, Prawo spółek 2009, no. 7-8

Alternatywne metody rozstrzygania sporów ze stosunku pracy (Alternative employment dispute resolution)

Postconference publication ‘ADR – Alternative Dispute Resolution, Lwów 24-25, May 2012

Przywrócenie do pracy odwołanego z funkcji członka zarządu
– ocena roszczenia w kontekście faktycznych możliwości realizacji (Reinstatement of a dismissed member of the management board – assessment of a claim in the context of actual application possibilities)

Monitor Prawa Pracy 2013, no. 3

Beneficjent pracy jako kryterium objęcia systemem ubezpieczeń społecznych (Employment beneficiary as a criterion for the coverage by the social insurance system)

Monitor Prawa Pracy 2013, no. 7

Granice dopuszczalności modyfikacji roszczenia pracownika przez sąd pracy (Limitations on the admissibility of modifications to the employee’s claim by the Labour Court)

Monitor Prawniczy 2013, no. 8

Member of Galexy International