Publikacje

Książki

Dialog społeczny - Prawo pracowników do informacji i konsultacji, współautorstwo z P. Korus, Wyd.  Universitas, Kraków 2003;
roszcz Roszczenia ze stosunku pracy członka zarządu spółki kapitałowej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005
roszcz Prawnopracowniczy status członka zarządu spółki kapitałowej w kontekście dwoistości norm prawa pracy i prawa handlowego, Wyd. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2015, ss. 214
 Aksjologia odpowiedzialności materialnej pracownika, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016.

Artykuły w wydaniach specjalistycznych

Specyficzność norm polskiego i wspólnotowego prawa pracy,

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2001/2002;

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2001, II UKN 425/00,

współautorstwo z A.M. Świątkowski, Palestra 2003, nr 9 – 10;

„Good Governance”, Biała Księga z 25 lipca 2001 r. – Postulaty Unijne i Reakcja Społeczna,

współautorstwo z N. Gach – Violleau, Unia Europejska w Dobie Reform, praca zbiorowa, Toruń 2004;

Zakres przedmiotowy pojęcia przestępstwo w art. 52 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy,

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2004;

Roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy,

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2004;

Legitymacja odwołanych członków zarządu spółki kapitałowej do podważenia uchwały
o odwołaniu z pełnionej funkcji,

Przegląd Prawa Handlowego 2004, nr 11;

Czy konieczne są zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych?,

współautorstwo z D. Dörre – Nowak, Monitor Prawa Pracy 2005; nr 1;

Wysokość odszkodowania za szkodę wyrządzoną spółce kapitałowej przez członka zarządu,

Monitor Prawniczy 2005, nr 8;

Skutki zawarcia umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej z naruszeniem
zasad reprezentacji spółki,

Przegląd Prawa Handlowego 2005, nr 7;

Otwarty dostęp do Sądu,

Rzeczpospolita z dnia 8 lutego 2005, nr 7021;

Specyfika podporządkowania członków organów spółki kapitałowej;

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2005.

Umowa o pracę zawarta z członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
– glosa do wyroku SN z 15.06.2005 r. (II PK 276/04;

Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 2006 nr 4;

Założenia ramowe procedur informowania i konsultacji pracowników
w prawie wspólnotowym,

Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach UE, praca zbiorowa, Łódź 2007;

Nierówny zakres uprawnień odwołanych członków zarządu spółki kapitałowej;

Referat zgłoszony do opublikowania w Materiałach Konferencyjnych VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Krakowskiej Szkoły Wyższej; Kraków 28 – 29 maja 2007.

Charakter prawny urlopu udzielanego pracownikowi na przygotowanie do egzaminu
radcowskiego,

współautorstwo z J. Czerniak-Swędzioł, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2007;

Zakres przedmiotowy odpowiedzialności członka korpusu służby cywilnej za naruszenie
obowiązków służbowych,

Państwo i społeczeństwo rok IX, 2009 nr 3, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego Kraków 2009.

Od likwidacji stanowiska do likwidacji jednostki jako przyczyny rozwiązania stosunku
pracy – kontrowersje i wątpliwości,

współautorstwo z J. Czeniak – Śwędzioł , Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej” 2011

Moc wiążąca uchwał organów spółek kapitałowych wobec osób trzecich,

współautorstwo z R. Flejszar, Prawo spółek 2009, nr 7-8

Alternatywne metody rozstrzygania sporów ze stosunku pracy,

Publikacja pokonferencyjna „ADR – Alternatywne Metody Rozstrzygania Sporów Lwów 24-25 maja 2012

Przywrócenie do pracy odwołanego z funkcji członka zarządu
– ocena roszczenia w kontekście faktycznych możliwości realizacji,

Monitor Prawa Pracy 2013, nr 3

Beneficjent pracy jako kryterium objęcia systemem ubezpieczeń społecznych,

Monitor Prawa Pracy 2013, nr 7

Granice dopuszczalności modyfikacji roszczenia pracownika przez sąd pracy,

Monitor Prawniczy 2013, nr 8

Przejęcie pracowników, jako następstwo przejścia zakładu pracy,

„Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej” 2013

Implementacja alternatywnych metod rozstrzygania sporów do zbiorowych stosunków pracy,

Publikacja pokonferencyjna „ADR – Alternatywne Metody Rozstrzygania Sporów” Lwów 30-31 maja 2013

Granice możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy – (współautorstwo z J. Czeniak – Śwędzioł),

Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej” 2013

Granice swobody ZUS w wyrażeniu zgody na opłacenie składki w po terminie w dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych,

Palestra 2013, nr 11/12

Ustalenie istnienia stosunku pracy przez sąd karny – wokół zastrzeżeń interpretacyjnych na gruncie art. 220 k.k.,

Monitor Prawa Pracy 2013, nr 11

Przesłanki zasądzenia odszkodowania w miejsce przywrócenia w judykaturze Sądu Najwyższego,

Studia Prawnicze Krakowskiej Akademii im. A Frycza Modrzewskiego 2013, nr 2

Kryteria delimitacji czynności ze stosunku pracy nawiązanego przez członka zarządu ze spółką kapitałową,

Przegląd Prawa Handlowego 2014, nr 1

Odpowiedzialność osobista członków zarządu z tytułu niezapłaconych przez spółkę kapitałową należności publicznoprawnych,

Przegląd Sądowy 2014, nr 9

Bieg początku okresu szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy pracownika wnioskującego o zmniejszenie wymiaru etatu w czasie korzystania z urlopu macierzyńskiego,

Monitor Prawa Pracy 2014, nr 9

Differentia specifica „podporządkowania” właściwego dla stosunku pracy a umów cywilnoprawnych,

Monitor Prawa Pracy 2015, nr 2;

Zawarcie umowy o pracę z członkiem zarządu przez czynności konkludentne w obliczu naruszenia szczególnych zasad reprezentacji spółki kapitałowej,

Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 6;

Faktyczne możliwości realizacji pracowniczego prawa do nieprzerwanego wypoczynku,

Monitor Prawa Pracy 2015, nr 9;

Powinność pracownika osiągnięcia rezultatu w kontekście ponoszenia przez pracodawcę ryzyka gospodarczego (kryterium nieosiągnięcia rezultatu, jako kryterium doboru do zwolnienia, przejawem transferu ryzyka gospodarczego na pracownika),

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, nr 10;

Ochrona gospodarczych interesów pracodawcy, jako granica realizacji wolności związkowych,

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, 2015;

Legitymacja członka zarządu do reprezentowania spółki kapitałowej w postępowaniu z odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – glosa do uchwały Sądu najwyższego z 10.04.2013 r. (II UZP 1/13) – Glosa,

Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach 2016, nr 1;

Wpływ zmiany liczebności zarządu spółki kapitałowej na stosunek pracy jego członka,

Przegląd Prawa Handlowego 2016, nr 1;

Szczególna ochrona pracownicy w ciąży zatrudnionej na podstawie terminowej umowy o pracę a ochrona kobiety w ciąży zatrudnionej na zastępstwo,

[w:] Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. Nauk. J. Czerniak -Swędzioł, Warszawa 2016;

Kodeks spółek handlowych jako źródło prawa pracy – absurd czy konieczność?

[w:] Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności, Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, (współautorstwo z B. Mądrzyckim), Warszawa 2017.

 

Członek Galexy International