Sławomir Sobolewski

Posted on styczeń 20th, 2014 by koczur

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2011 roku obronił pracę magisterską pt. „Umowa kontraktacji” w katedrze Prawa Rolnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest stałym współpracownikiem Kancelarii. Doświadczenie zawodowe zdobył odbywając staże w kancelariach adwokackich. W roku 2017 zdał egzamin adwokacki. Sławomir Sobolewski specjalizuje się w prawie zobowiązań oraz w prawie karnym. W kręgu jego zainteresowań prawnych znajdują się prawo rzeczowe, prawo administracyjne, oraz proces cywilny.

 

Włada językiem angielskim oraz hiszpańskim.

Andrzej Wiekiera

Posted on styczeń 20th, 2014 by koczur

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego. Podczas studiów działał w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa oraz w Sekcji Prawa Pracy Studenckiej Poradni Prawnej Krakowskiej Akademii. Specjalizację i zainteresowania prawne łączy w zagadnieniach związanych z indywidualnym prawem pracy oraz prawem o organizacjach pozarządowych. Andrzej Wiekiera zdobywa umiejętności trenerskie w celu prowadzenia szkoleń o tematyce prawnej.
Biegle posługuje się językiem angielskim.

Mail: andrzej.wiekiera@koczur.pl

Mariusz Serafin

Posted on styczeń 20th, 2014 by koczur

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego. Od 2017 roku słuchacz studiów podyplomowych z zakresu Prawa Dowodowego, Katedry Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie studiów odbywając liczne praktyki w renomowanych kancelariach prawnych oraz instytucjach publicznych. W latach 2014-2015 członek sekcji Prawa Pracy, Studenckiej poradni prawnej na Krakowskiej Akademii, a w latach 2015-2016 jej Koordynator. W kręgu zainteresowań prawnych Mariusza Serafina znajdują się zagadnienia związane z mobbingiem i dyskryminacją pracowników oraz zagadnienia związane z tematyką kłamsta i odczytywania ludzkich emocji. Biegle włada językiem angielskim.

 

Mail: mariusz.serafin@adwokatura.pl

Radca Prawny Tomasz Piwowarski

Posted on styczeń 20th, 2014 by koczur

Radca prawny, posiada 10-letnie doświadczenie nabyte podczas współpracy z renomowaną kancelarią adwokacką w Krakowie. Praktykę podpiera wiedzą teoretyczną zdobytą w toku 5-letnich magisterskich studiów prawniczych oraz 3-letniej aplikacji radcowskiej. W toku swojej praktyki rozwiązywał problemy prawne często zakorzenione w kilku gałęziach prawnych, poprzez obsługę klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, w tym spółek kapitałowych prawa handlowego. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz szerokiej specjalizacji świadczy pomoc prawną w sposób kompleksowy. Kładzie nacisk na ciągły rozwój, uczestnicząc w licznych szkoleniach z zakresu różnych dziedzin prawa. Zawsze kieruje się w podejmowanych działaniach dobrem klienta. Posiada doświadczenie procesowe. Świadczy wszechstronną pomoc prawną, udziela porad, prowadzi obsługę, reprezentuje Klientów przed sądami i instytucjami. Posługuje się językiem angielskim. Należy do Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE.

Mail: tomasz.piwowarski@koczur.pl

Adwokat dr Kinga Piwowarska

Posted on styczeń 20th, 2014 by koczur

 

Adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Opiekun naukowy sekcji Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Studenckiej Poradni Prawnej KAAFM. Członek Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Cooperante.

Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, zatrudnieniu niepracowniczym typu cywilnoprawnego oraz w sztucznej inteligencji w nowoczesnych technologiach zatrudnienia. Współpracuje z Kancelarią Adwokacką oraz z Kancelarią Radcy Prawnego. Twórca ponad 100-tu tekstów prawniczych, w zakresie analiz prawnych, aktualności legislacyjnych oraz orzeczniczych, współpracujący z wydawnictwem C.H. Beck Sp. z o.o., w ramach Systemu Informacji Prawnej Legalis – n.ius. Ponadto wykładowca akademicki współpracujący z różnymi instytucjami, prowadzący wykłady, szkolenia i webinaria. Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych polskich i międzynarodowych oraz publikuje monografie, komentarze i artykuły naukowe w specjalistycznych czasopismach prawniczych i opracowaniach zbiorowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską pt.: „Status prawny zatrudnionego” przygotowaną pod kierunkiem promotora prof. zw. dr hab. Andrzeja Mariana Świątkowskiego oraz promotora pomocniczego dr Sebastiana Koczura, na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

 

Mail: kinga.piwowarska@koczur.pl

Prawo pracy

Posted on styczeń 20th, 2014 by koczur

W zakresie prawa pracy Kancelaria podejmuje problematykę spraw z zakresu indywidualnego prawa pracy oraz zbiorowych stosunków zatrudnienia, zarówno w zakresie polskiego, jak też europejskiego prawa pracy. Kancelaria doradza pracodawcom w przyjęciu najlepszych rozwiązań w zakresie zatrudniania personelu. Prowadzi analizę obowiązujących wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy oraz doradza w wyborze formy zatrudnienia pracowników. Na zlecenie klientów Kancelaria sporządza opinie prawne dotyczące określonych problemów.

Kancelaria uczestniczy w charakterze doradczym i eksperckim w dialogu społecznym. Uczestniczy w negocjacjach układowych, doradza w prowadzeniu rozmów przy sporach zbiorowych. W sferze indywidualnego stosunku pracy kancelaria posiada bogate doświadczenie w sporach sądowych stron stosunku pracy. Prowadzi sprawy dotyczące rozwiązania stosunku pracy, roszczeń płacowych pracowników (m.in. spory o zapłatę z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, spory o odszkodowania, o odprawy z tytułu zwolnień grupowych)

Prawo ubezpieczeń społecznych

Posted on styczeń 19th, 2014 by koczur

W zakresie prawa ubezpieczeń społecznych Kancelaria doradza swoim klientom w zakresie poprawności zatrudniania pracowników w ramach Wspólnoty Europejskiej na płaszczyźnie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym. Kancelaria prowadzi również sprawy sądowe oraz administracyjne w sprawach z organami ubezpieczeniowymi o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia, wysokość należnych składek prawidłowość naliczania składek oraz wysokość świadczeń.

Prawo gospodarcze

Posted on styczeń 18th, 2014 by koczur

W zakresie prawa gospodarczego Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących organów spółek kapitałowych. Kancelaria doradza w zakresie optymalizacji podstaw zatrudnienia członków kadry menedżerskiej, wskazując swoim klientom mocne i słabe strony koncepcji funkcjonowania zarządu w spółce.

Kancelaria pomaga swoim klientom w zakładaniu nowych podmiotów gospodarczych, jak również prowadzi bieżącą obsługę prawną spółek funkcjonujących w obrocie gospodarczym. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze funkcjonujących na rynku spółek działających w branży usług zdrowotnych, informatycznych, przewozowych i budowlanych.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa w zakresie prawa zamówień publicznych. Kancelaria wspiera wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia, oferując także przygotowanie i popieranie środków ochrony prawnej przewidzianych w prawie zamówień publicznych.

Sukcesja majątkowa

Posted on styczeń 17th, 2014 by koczur

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria przygotowuje i obsługuje procesy sukcesji majątkowej, zarówno w kręgu rodziny jak i w kręgu biznesowym. Odpowiednie zaplanowanie procesu sukcesji i jego realizacja – mi.in. ze względu na skomplikowane zagadnienie udziałów w spółkach kapitałowych – może okazać się kluczowym czynnikiem dla zapewnienia stabilnego rozwoju, bez konieczności ponoszenia ryzyka.

Zagadnienie spadkobrania, choć uregulowane kompleksowo, posiada charakter uniwersalny. Prawo nie może bowiem każdorazowo uwzględniać prywatnej sytuacji spadkodawcy, nie może odnosić się do sympatii ani marzeń czy indywidualnych relacji w rodzinie lub w biznesie. Omówienie wraz z klientem i analiza jego indywidualnej sytuacji, potrzeb i życzeń jest pierwszym krokiem w budowaniu kompleksowego planu sukcesji majątkowej nierozłącznie związanego z planowaniem spadkowym.

Adwokat dr Sebastian Koczur

Posted on styczeń 11th, 2014 by koczur

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył w 2001 r. W roku akademickim 2001/2002 ukończył Podyplomowe Studium Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, prowadzone przez Katedrę Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ.

W roku 2004 obronił rozprawę doktorską, zatytułowaną ‚Roszczenia ze stosunku pracy członka zarządu spółki kapitałowej’, uzyskując stopień doktora nauk prawnych ze specjalnością prawo pracy.

Praca niniejsza uzyskała wyróżnienie w VI edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej, organizowanego przez Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Ministerstwa Polityki Społecznej. Ukazała się nakładem Wydawnictwa C.H.Beck


W 2007 r. dr Sebastian Koczur zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

Autor licznych publikacji z zakresu problematyki prawa pracy oraz prawa gospodarczego. Specjalista w wąskiej dziedzinie zatrudnienia i piastowania funkcji przez członków organów spółek kapitałowych.

Swoje doświadczenie praktyczne adwokat dr Sebastian Koczur podbudowuje również działalnością naukową, będąc zatrudnionym na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.

Od 2011 roku członek European Employment Lawyers Association (EELA).

Od 2013 roku członek Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda.

Mail: sebastian.koczur@koczur.pl

Członek Galexy International